logo
DOKUMENTY » RADA RODZIC├ôW
Regulamin Rady Rodzic├│w 2017/2018, 2018/2019
A R T Y K U ┼ü   A R C H I W A L N Y


 


REGULAMIN
RADY RODZICÓW
Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zaborzu
ul. Karola Miarki7
43 – 520 ZaborzeZaborze, 07 wrzesień 2017 r.


 
Rozdzia┼é 1. Postanowienia ogólne.§ 1.


W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zaborzu dzia┼éa Rada Rodziców.


§ 2.


Rada Rodziców dzia┼éa na podstawie:
1. niniejszego Regulaminu;
2. art. 83 i art. 84 ustawy Prawo O┼Ťwiatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017r., poz. 59);
3. Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zaborzu.


§ 3.


Rada Rodziców jest organem szko┼éy.Rozdział 2. Zakres i przedmiot działania.


§ 4.


Rada Rodziców jest niezale┼╝nym i samorz─ůdnym przedstawicielem ogó┼éu rodziców uczniów ucz─Öszczaj─ůcych do Zespo┼éu Szkolno-Przedszkolnego w Zaborzu.


§ 5.


Terenem dzia┼éania Rady Rodziców jest zarówno budynek szko┼éy, w którym mie┼Ťci si─Ö siedziba Rady, jak te┼╝ inne wszystkie miejsca, w których przebywaj─ů uczniowie Zespo┼éu Szkolno-Przedszkolnego w Zaborzu.


§ 6.


Rada Rodziców prowadzi dzia┼éalno┼Ť─ç w zakresie doskonalenia organizacji pracy szko┼éy, procesu dydaktycznego i wychowawczego, poprawy warunków technicznych i wyposa┼╝enia szko┼éy oraz zapewnienia warunków bytowych uczniów.


§ 7.


Rada Rodziców wspó┼épracuje ze wszystkimi rodzicami uczniów szko┼éy i jest ich reprezentantem wobec w┼éadz szko┼éy oraz instytucji pozaszkolnych.Rozdzia┼é 3. Zadania i kompetencje Rady Rodziców.§ 8.


Rada Rodziców mo┼╝e wyst─Öpowa─ç do dyrektora szko┼éy, organu prowadz─ůcego szko┼é─Ö oraz organu sprawuj─ůcego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szko┼éy.


§ 9.


1. Do kompetencji Rady Rodziców, z zastrze┼╝eniem ust. b), nale┼╝y:
a) uchwalanie w porozumieniu z Rad─ů Pedagogiczn─ů programu wychowawczo – profilaktycznego szko┼éy, o którym mowa w art. 26 ustawy – Prawo o┼Ťwiatowe;
b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywno┼Ťci kszta┼écenia lub wychowania szko┼éy, o którym mowa w art. 56 ust. 2 ustawy – Prawo o┼Ťwiatowe;
c) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;
d) uchwalanie regulaminu swojej dzia┼éalno┼Ťci.
2. Je┼╝eli Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpocz─Öcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Rad─ů Pedagogiczn─ů w sprawie programu wychowawczo – profilaktycznego szko┼éy, program ten ustala dyrektor szko┼éy w uzgodnieniu z organem sprawuj─ůcym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szko┼éy obowi─ůzuje do czasu uchwalenia programu przez Rad─Ö Rodziców w porozumieniu z Rad─ů Pedagogiczn─ů.


§ 10.


Do zada┼ä Rady Rodziców nale┼╝y:
1. dzia┼éalno┼Ť─ç na rzecz podnoszenia kultury pedagogicznej w szkole, rodzinie i ┼Ťrodowisku lokalnym;
2. pozyskiwanie ┼Ťrodków finansowych na rzecz szko┼éy;
3. udzielanie pomocy Samorz─ůdowi Uczniowskiemu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zaborzu;
4. przedstawienie swoich wniosków i opinii dyrektorowi i organom nadzoruj─ůcym szko┼é─Ö we wszystkich sprawach szko┼éy.Rozdzia┼é 4. Tryb przeprowadzania wyborów oraz wewn─Ötrzna struktura Rady Rodziców.§ 11.


1. Wybory do rad oddzia┼éowych przeprowadza si─Ö na pierwszym zebraniu rodziców w ka┼╝dym roku szkolny.
2. Termin pierwszego zebrania rodziców w oddzia┼éach w ka┼╝dym roku szkolnym ustala dyrektor szko┼éy.
3. Podczas zebra┼ä oddzia┼éowych rodzice wybieraj─ů rady oddzia┼éowe sk┼éadaj─ůce si─Ö z trzech rodziców uczniów danego oddzia┼éu.
4. Zg┼éoszenia kandydatów do rady oddzia┼éowej mog─ů dokona─ç jedynie rodzice, którzy przybyli na zebranie.
5. Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania.
6. Za wybranych do rady oddzia┼éowej uwa┼╝a si─Ö trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali najwi─Öksz─ů liczb─Ö g┼éosów.
7. Z przeprowadzonych wyborów wychowawca klasy sporz─ůdza protokó┼é, który po podpisaniu przekazuje przewodnicz─ůcemu Rady Rodziców.§ 12.


1. Rada Rodziców na swym pierwszym zebraniu wybiera w g┼éosowaniu jawnym prezydium:
a) Przewodnicz─ůcego Rady Rodziców;
b) Zast─Öpc─Ö Przewodnicz─ůcego Rady Rodziców;
c) Sekretarza Rady Rodziców;
d) Skarbnika Rady Rodziców;
e) Komisj─Ö Rewizyjn─ů Rady Rodziców w sk┼éadzie dwuosobowym.
2. Kadencja Rady Rodziców trwa przez ca┼éy rok szkolny
3. Rada Rodziców mo┼╝e na wniosek Komisji Rewizyjnej podj─ů─ç decyzj─Ö o wycofaniu ze swego sk┼éadu danego cz┼éonka zwyk┼é─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éosów, je┼╝eli uzna, ┼╝e nie wywi─ůzuje si─Ö ze swych obowi─ůzków.
4. W przypadku rezygnacji lub odwo┼éania przedstawiciela Rady Rodziców dokonuje si─Ö wyborów uzupe┼éniaj─ůcych spo┼Ťród przedstawicieli rad oddzia┼éowych.Rozdzia┼é 5. Zadania i uprawnienia Rady Rodziców.


 


§ 13.


1. Prezydium podejmuje uchwa┼éy, które s─ů prawomocne i obowi─ůzuj─ůce dla wszystkich rodziców.
2. Zebrania Rady Rodziców odbywaj─ů si─Ö nie rzadziej ni┼╝ raz na trzy miesi─ůce. Zebrania mog─ů by─ç zwo┼éywane cz─Ö┼Ťciej na wniosek przewodnicz─ůcego, zast─Öpcy przewodnicz─ůcego Rady Rodziców lub dyrektora szko┼éy.
3. W zebraniach Rady Rodziców bierze udzia┼é dyrektor szko┼éy, zast─Öpca dyrektora szko┼éy lub wyznaczony przez niego przedstawiciel Rady Pedagogicznej.
4. W zebraniach Rady Rodziców lub jej organów - po zawiadomieniu wszystkich cz┼éonków Rady - mog─ů bra─ç udzia┼é tak┼╝e inne osoby zaproszone przez Rad─Ö lub przewodnicz─ůcego.
5. Przewodnicz─ůcy Rady Rodziców obowi─ůzany jest organizowa─ç prac─Ö Rady oraz reprezentowa─ç Rad─Ö przed dyrektorem szko┼éy oraz organami prowadz─ůcymi szko┼é─Ö.
6. We wrze┼Ťniu danego roku, na zebraniu ogólnym rodziców, skarbnik przedstawia sprawozdanie z dzia┼éalno┼Ťci finansowej Rady Rodziców za poprzedni rok szkolny.
7. Zebrania Rady Rodziców s─ů protoko┼éowane w Ksi─Ödze Protoko┼éów Rady Rodziców.
8. Ka┼╝dy rodzic ma prawo wgl─ůdu do protokó┼éów.Rozdział 6. Zadania i uprawnienia Komisji Rewizyjnej.§ 14.


1. Je┼Ťli zachodzi podejrzenie jakichkolwiek nieprawid┼éowo┼Ťci w pracach Rady Rodziców, Komisja Rewizyjna kontroluje pod wzgl─Ödem formalnym dzia┼éania Rady, realizacj─Ö uchwa┼é, a w szczególno┼Ťci gromadzenie i wydatkowanie ┼Ťrodków pieni─Ö┼╝nych zgromadzonych przez Rad─Ö Rodziców.
2. Komisja Rewizyjna mo┼╝e dokonywa─ç dora┼║nych kontroli finansowych na wniosek przewodnicz─ůcego Rady Rodziców, dyrektora szko┼éy lub przynajmniej 30 rodziców uczniów Zespo┼éu Szkolno-Przedszkolnego w Zaborzu.
3. Wnioski z kontroli Komisja Rewizyjna przedstawia na kolejnym walnym zebraniu Rady Rodziców.
4. Ka┼╝dy rodzic ma prawo wgl─ůdu do protokó┼éów kontroli finansowej przeprowadzanej w ramach uprawnie┼ä Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców.
5. W chwili zako┼äczenia kadencji Prezydium Komisja Rewizyjna dokonuje szczegó┼éowej kontroli i w przypadku stwierdzenia nieprawid┼éowo┼Ťci przygotowuje sprawozdanie, które ma by─ç podstaw─ů do oceny formalnej dzia┼éalno┼Ťci Rady.Rozdział 7. Tryb podejmowania uchwał.§ 15.


1. Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwa┼éy. Uchwa┼éy podejmowane s─ů zwyk┼é─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éosów przy obecno┼Ťci co najmniej po┼éowy jej cz┼éonków.
2. Przy podejmowaniu uchwał głos dyrektora szkoły lub jego przedstawicieli jest głosem tylko doradczym.
3. Sekretarz Rady Rodziców odnotowuje uchwa┼éy w Ksi─Ödze Protoko┼éów Rady Rodziców.
4. Do Ksi─Ögi maj─ů wgl─ůd dyrektor Szko┼éy i wszyscy rodzice uczniów.
5. Uchwa┼éy Rady Rodziców nie mog─ů narusza─ç kompetencji innych organów szko┼éy.
6. Uchwa┼éy Rady Rodziców niezgodne ze statutem szko┼éy z mocy prawa s─ů niewa┼╝ne.Rozdzia┼éa 8. Fundusze Rady Rodziców.§ 16.


Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych sk┼éadek rodziców oraz innych ┼║róde┼é, m.in.: dotacji zak┼éadów pracy, instytucji i osób prawnych, dochodów pozyskanych podczas organizacji pikników i imprez szkolnych.
1. Fundusze Rady Rodziców mog─ů by─ç przeznaczone w szczególno┼Ťci na:
a) Poprawę bazy materialnej szkoły;
b) Wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły;
c) Wycieczki szkolne;
d) Imprezy szkolne;
e) Nagrody;
f) Pokrywanie innych uzasadnionych wydatków na rzecz uczniów;
g) Pokrywanie innych uzasadnionych wydatków zwi─ůzanych ze szko┼é─ů.
2. Pisemne wnioski wraz z uzasadnieniem o przyznanie ┼Ťrodków finansowych z funduszu Rady Rodziców mog─ů sk┼éada─ç:
a) Dyrektor szkoły;
b) Wychowawcy klas;
c) Pedagog szkolny;
d) Samorz─ůd uczniowski.§ 17.


1. Rada Rodziców posiada rachunek oszcz─Ödno┼Ťciowo – rozliczeniowy w Banku Spó┼édzielczym w Skoczowie w celu przechowywania na nim ┼Ťrodków oraz dokonywania bie┼╝─ůcych wp┼éat, wyp┼éat i przelewów.
2. Do za┼éo┼╝enia i likwidacji rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku s─ů uprawnione osoby posiadaj─ůce pisemne upowa┼╝nienie udzielone przez Rad─Ö Rodziców.
3. Do podejmowania ┼Ťrodków finansowych z konta Rady Rodziców upowa┼╝nieni s─ů:
a) Przewodnicz─ůcy;
b) Skarbnik.
§ 18.
1. Wysoko┼Ť─ç sk┼éadek rodziców ustala Rada Rodziców.§ 19.


1. ┼Ürodki finansowe gromadzone przez Rad─Ö Rodziców mog─ů by─ç przeznaczone wy┼é─ůcznie na wspieranie dzia┼éalno┼Ťci statutowej szko┼éy.
2. Fundusze przeznaczone s─ů na potrzeby uczniów oraz wychowawcz─ů dzia┼éalno┼Ť─ç szko┼éy. Mog─ů by─ç równie┼╝ przeznaczone na popraw─Ö bazy materialnej szko┼éy oraz mog─ů s┼éu┼╝y─ç wspomaganiu procesu dydaktycznego.
3. O wydatkach do 1000 z┼é mo┼╝e decydowa─ç sam przewodnicz─ůcy rady, a powy┼╝ej 1000 z┼é – ca┼éa Rada Rodziców.§ 20.


Zasady rachunkowo┼Ťci oraz obieg dokumentów reguluj─ů odr─Öbne przepisy.§ 21.


Dokumenty finansowe przed zaksi─Ögowaniem musz─ů by─ç parafowane przez skarbnika Rady Rodziców.Rozdział 9. Postanowienia końcowe.§ 22.


Sprawy sporne mi─Ödzy Rad─ů Rodziców, a dyrektorem szko┼éy przekazywane s─ů do organu nadzoruj─ůcego szko┼é─Ö, a w przypadku decyzji sprzecznych z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami lub regulaminem Rady ma ona prawo i obowi─ůzek odwo┼éa─ç si─Ö do Ministra Edukacji Narodowej.§ 23.


Regulamin Rady Rodziców znajduje si─Ö do wgl─ůdu uczniów i ich rodziców w pomieszczeniu biblioteki szkolnej i na stronie internetowej szko┼éy.§ 24.


Rada Rodziców mo┼╝e wprowadzi─ç zmiany w regulaminie przez podj─Öcie uchwa┼éy zgodnie z § 15 ust 1.§ 25.


Rada Rodziców u┼╝ywa piecz─Öci pod┼éu┼╝nej o tre┼Ťci: „ Rada Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zaborzu”.§ 26.


Regulamin zatwierdzony uchwa┼é─ů Rady Rodziców nr 1 / 2017 z dnia 07 wrze┼Ťnia 2017 r.

Autor : Gabriela Gruszka
Zredagowa┼é(a) : Gabriela Gruszka
Data wprowadzenia : 2017-11-06 10:06:28
Data ostatniej modyfikacji : 2018-11-08 12:24:51
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 196

Redaktor  Data modyfikacji 
Gabriela Gruszka  28.11.2019 09:42poka┼╝ t─ů wersj─Ö

Redaktor  Data modyfikacji 
Gabriela Gruszka  06.11.2017 09:54poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Gabriela Gruszka  06.11.2017 09:06poka┼╝ t─ů wersj─Ölicznik odwiedzin: 84709